بخش بیوشیمی

یکی از قسمت های مهم آزمایشگاه تشخیص طبی، بخش بیوشیمی می باشد که در آن آزمایشهای متعددی به روش های مختلف انجام می پذیرد. در این بخش حدود 70 آزمایش بر روی نمونه های خون، ادرار و مایعات مختلف نظیر مایع نخاع، مایع آسیت، مایع سینوویال و مایع پلور انجام می گردد. این بخش مجهز به دستگاههای مدرن و مجهز می باشد که با استفاده از سرم كنترل های داخلی و خارجی و شركت در برنامه های كنترل كیفی خارجی و داخلی کنترل می گردد.© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی رشت میباشد.